CAN VEREN ELLER (YAŞADER) DERNEĞİ

KURULUŞ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

ADI, MERKEZİ, AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

MADDE 1: DERNEĞİN ADI

Derneğin adı: CAN VEREN ELLER DERNEĞİ, kısaltılmış haliyle YAŞADER’ dir.  Yurtdışındaki çalışmalarımızda Derneğin ismi Hands Giving Lives,  kısaca HGL olarak anılacaktır.

MADDE 2: DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi  İSTANBUL’dur

Yönetim kurulu kararı ile İstanbul içinde derneğin adresi değiştirilebilir. Dernek yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.

MADDE 3: DERNEĞİN AMACI

Anayasamızın öngördüğü esaslar doğrultusunda uluslararası alanda genel sağlık hizmetlerini, sosyal sorumluluk bilincini, yardımlaşma ve dayanışma şuurunu geliştirmek, toplumların sosyal, ekonomik  ve eğitim seviyelerinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.

Yurt dışında  veya içinde, nerede olursa olsun, olağan ve olağanüstü zamanlarda; fakirlik, savaş, deprem, sel, yangın ve sair nedenlerle yardıma muhtaç duruma düşen bütün insanlara sağlık, eğitim, iş kurma, durum ve şartların gerektirdiği biçimde ve imkânlar ölçüsünde her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak, Derneğin amaç edindiği yardım ve hizmetler herkesin yararına açık olup, belli bir yöre veya kitle ile sınırlı değildir. Bu nedenle amaç edinilen yardım ve hizmetler yönünden renk, dil, din, ırk, mezhep, siyasi veya felsefi görüş, sınıf, cinsiyet, bölge, ülke ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin yardımına koşar.

Aynı zamanda toplumda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek, hayvan hakları ihlallerinin önlenmesini sağlamak ve bu doğrultuda kamuoyunu bilinçlendirmek, sahipsiz sokak hayvanları başta olmak üzere tüm hayvanların öncelikle yaşam hakları ile refahlarını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, doğal hayatından uzaklaşmış yahut uzaklaştırılmış hayvanları korumak ve bu hayvanları doğal yaşam ortamlarına geri kazandırmak, yardıma muhtaç hayvanların bakım ile tedavilerini sağlamak ve kamuoyunun ilgisini bu hayvanlara çekmek ve aynı dünyayı paylaşan hayvanlar ile insanlar arasındaki bütünlük bilincini topluma kazandırmak için hayvanların yardımına koşar.

Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz.

MADDE 4: DERNEK AMACINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN AŞAĞIDA BELİRTİLEN İŞLERİ YAPAR

a-) Genel yardım ve sağlık içerikli faaliyetler:

Dernek; yurt dışında veya içinde yardım ve eğitim amaçlı  sağlık yardım faaliyetlerinde bulunur. Genel Cerrahi, Göz Hastalıkları, Dahiliye, Üroloji, Ortopedi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Nöroloji, Beyin Cerrahisi,  Kardiyovasküler Cerrahi, Kadın Doğum, Çocuk Hastalıkları, Çocuk Cerrahisi, Plastik Cerrahi,  Diş, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon,  Enfeksiyon Hastalıkları, Radyoloji, Laboratuvar Hizmetleri, Halk Sağlığı alanlarında faaliyet gösterirken, aynı zamanda bu alanlarda hizmet veren tıp doktoru, hemşire, ebe, teknisyen gibi personelin eğitimi ile de ilgilenir ve bu konularda seminer, çalıştay, kongre, sempozyum düzenleyebilir.

Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler açar ve  kuranlara yardımda bulunur. Koruyucu sağlık hizmetleri ve hasta nakil hizmetleri yapar. Sağlık alanında hizmet veren tüm kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar ve hizmet satın alır. Şehir dışından gelen hasta ve hasta yakınlarına tedavileri süresince ilgili mevzuat çerçevesinde misafirhane açar veya kalacakları yer temin eder ve  bununla ilgili hizmet satın alır. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur.

Gönüllü sağlık ekibi kurar, meslek içi eğitim verir, ihtiyaç duyulan bölgelere yurt içi ve yurt dışına insani yardım için sağlık elemanı ve tıbbi malzeme gönderir. Toplumu sağlık konusunda bilinçlendirmek üzere etkinlikler düzenler.

Afetlerde görev yapacak arama ve kurtarma ekipleri kurabilir; bu işler için gerekli araç ve gereçleri temin eder; görev alanlara gerekli eğitimi aldırır. Afetlere hazırlık ve gerektiğinde kullanılmak üzere araç-gereç, madde-malzemeleri belli yerlerde depolama işleri yapar ve lojistik merkezleri kurabilir.

Dernek; yurt dışında veya içinde  toplumda hayvan sevgisi bilincini geliştirmek ,  faaliyetlerin  etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

Kuruluş amacına yönelik,  kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser,  tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

Derneğin amacı doğrultusunda hayvan barınakları ile rehabilitasyon merkezleri kurmak, hayvan hastaneleri açmak, hayvan ambulansları ile yardıma muhtaç hayvanlara ilk müdahalenin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlamak,

b-) Sosyal içerikli faaliyetler:

Özellikle yurt dışında gerçek anlamda hastaların ve yoksulların tespiti için çalışmalar yapar ve bu amaçla bir birim oluşturur. Mahalleler bazında ülkenin sağlık ve yoksulluk haritasını yapar ve yoksullara yardım edecek kişi, kuruluş veya kardeş aileler belirler. Bu cümleden olarak yurt dışında veya içinde insani yardım muhtevasında, eğitim, kültür vb. konularda hastalık, yaşlılık vb. sebeplerle ihtiyaç sahibi durumuna düşmüş olanları belirler ve yardımlar yapar. Bu konularda organizasyonlar düzenler, ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılıp onlarla amaçlar doğrultusunda iş birliği yapabilir, aynı amaçlı diğer derneklere yardım edebilir.

Derneğe gelir sağlama ve eğitim amaçlı olarak yemekli çaylı toplantılar yapar. Kermes, müzayede, spor

müsabakaları, piknik, konser vb. etkinlikler de düzenler. Yoksullarla, onlara yardım yapanları tanıştırıp kaynaştırma, “kardeş aile” uygulamasını geliştirme organizasyonları yapar.  Yoksul çocukları sünnet ettirme törenleri düzenler. Kimsesiz ve yoksulların cenazelerinin kaldırılmasını sağlar. Fakir insanların evlilik masraflarını karşılar, düğünlerini yapar.

Yurt içi ve yurt dışında yol, köprü, çeşme, su kuyuları ve su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, okul parkı, sosyal ve kültürel tesisler, spor alanları ve salonları,  yetimhane  vb. yapıları yapar; onarım ve restorasyon işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur; Bu amaçlar doğrultusunda bilim adamlarından, konunun uzmanlarından yardım alır, planlar ve projeler yaptırır.

Bu yardımların gerçekleşmesine katkı sağlayacak yurt dışında veya içinde veya içinde   huzur evi, barınma evi, sığınma evi, sokak çocuklarına ve engellilere yönelik rehabilitasyon merkezleri, aşevleri, kesimhaneler, kreşler, misafirhaneler,  kültür merkezleri açar, açılmasına yardımcı olur, veya açılmış olanların işletilmesine katkıda bulunur.  Çadır kentler, lojistik merkezleri, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisler kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik yemek dağıtımında bulunur ve bununla ilgili hizmet satın alır, Dernek ayrıca bulunduğu ülkenin yasal mevzuatına göre tüm medya unsurlarından  faydalanır.

c-) Eğitim içerikli faaliyetler:

Dernek  faaliyette bulunduğu bölgelerin  ihtiyaçları doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin yanı sıra, genel meslek eğitimi (marangozluk, torna, elektrik, elektronik, el sanatları, tekstil/dokuma ve benzerleri) de verebilir.  Tarım araştırma geliştirme istasyonları kurabilir ve bu doğrultuda eğitim faaliyetlerinde bulunabilir.

İlgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt dışında çocuklarla, bedensel ve zihinsel engellilerle ilgili eğitim faaliyetinde bulunan kuruluşlar ile işbirliği yapar; okul, yurt, kurs, okuma salonları, rehabilitasyon merkezleri vb. yerlerde okuyan, barınan veya eğitim alan yoksul öğrencilere burs verebilir; yiyecek, giyecek, araç ve gereç yardımlarında bulunur. İmkanlar dahilinde kendisi bu amaçla binalar yapar; işletir veya işletme hakkını devreder.

Yurt içinde ve yurt dışında eğitimin her kademesindeki öğrencilere, akademik kariyer yapanlardan ihtiyaç sahiplerine dil, din, ırk vs hiçbir ayrım yapmaksızın maddi ve manevi yardımda bulunur, burs verebilir.

Yoksulluğun nedenleri ve önlenmesi bağlamında halkın eğitilmesi faaliyetlerinde bulunur. Bu anlamda yaptığı yardımların, iş kurmada, kişilerin ve ailelerin kendi kendine yeter hale gelmelerine katkı sağlayacak  çalışmalar yapar, meslek edindirme, kalifiye eleman yetiştirme kursları açar.

Dernek üyelerinin, çalışanlarının, gönüllülerin yaptıkları işlerle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek için yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında eğitim almalarını sağlar, ihtiyaca göre yabancı dil eğitimi aldırır.

d-) Çevreyle ilgili faaliyetler:

Doğal çevrenin bozulmasını ve kirlenmesini önleyici yurt dışında ve yurt içinde çalışmalarda bulunur. Bu anlamda çevre kirliliği, doğal dengenin bozulması, erozyon, küresel ısınma konularında toplumu bilinçlendirici faaliyetlerde bulunur. Bu tür faaliyette bulunan kuruluşlarla işbirliği yapar. 

Araştırmalar yaptırır, projeler hazırlatır, bu tür faaliyetlere katkıda bulunur. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında, doğal çevrenin korunması faaliyetlerine katılır. Tarihi ve kültürel değerlerin, yapıların, anıtların korunması, onarılması ve restorasyon işlerini yapar; yapanlara maddi ve manevi katkıda bulunur.

e-) İşbirliği şeklindeki faaliyetler:

Dernek, amaçları gerçekleştirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde yurt içinde ve dışında kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapar. Bu anlamda yurt içindeki ve dışındaki kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar, dernekler, meslek odaları, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar ile iş birliği yapar. Bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açar, ayrı dernekler kurulmasını teşvik eder ve kendi adının kullanılmasına izin verir.

Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Avrupa birliği vb. uluslararası kuruluşlar ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile işbirliği yapar, ulusal ve uluslar arası fonlardan yararlanır, yararlanmak için projeler hazırlar ve hazırlayan kuruluşlara destek verir.

f-) Dernek gelirlerini artırma ve tanıtım faaliyetleri:

Amaçları doğrultusunda, derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile yurt içi ve yurt 

dışında  kermes, konferans, sergi, panel, seminer, sempozyum gibi etkinlikler düzenler; bu tür faaliyetlere katılır ve stantlar açar. Kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarır. Tanıtım amaçlı promosyonlar yaptırır ve seyahatler düzenler.

İktisadi işletmeler, kooperatifler, vakıflar kurar ve işletir, işletmelere ve kooperatiflere ortak olabilir. Taşınmaz mal satın alır, bağışını kabul eder, inşa eder, kiraya verir, dernek amaçları doğrultusunda kullanır, gelir sağlamak amacıyla işletir.

Derneğe yapılan bağışları; nakit, gıda, giyim, araç, gereç, yakacak ve temizlik malzemesi veya canlı hayvan bağışlarını kabul ederken vekâleten de kurban kesebilir. Dernek çalışmalarında kullanılmak üzere menkul veya gayrimenkulleri kiraya tutar, kiraya verir,  tarihi yerleri restore eder, tarihi yerleri kiralayarak tutar, tarihi yerleri kiraya verir, her türlü araç bağışını kabul eder, satın alır, kiralar, giderlerini karşılar. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder.

Yardım toplama kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri dahilinde ayni ve nakdi bağış kampanyaları başlatır ve yürütür, belli yerlere bağış kutuları koyar.

Amaçta belirtilen yardımları yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar. Bunu yaparken toplumun yardım ve dayanışma duygularına, sosyal sorumluluk, milli ve manevi değerlere, insanlık onuruna saygı bilincinin geliştirilmesine dikkat çeker, vurgu yapar. Bu anlamda sesli ya da görüntülü yayınlar yapar, yaptırır ve yapılanlara sponsor olur. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, reklam filmi, tiyatro eseri gibi kültür ve sanat etkinliklerinde bulunur veya yaptırır. Reklam ve tanıtım çalışmalarında internet ortamından istifade eder. Bilimsel toplantılar düzenler, gözlemler yaptırır, raporlar hazırlatır, bilimsel araştırma, geliştirme ve uygulama merkezleri kurar ve işletir. Bu konularda kişisel veya kurumsal olarak çalışma yapanlara mali destek sağlar.

h-) Dernek mallarının değerlendirilmesi:

Derneğe bağış olarak gelen tarihi kıymeti haiz, antika özelliği taşıyan ve yardım malzemesi olarak değerlendirilemeyecek türdeki eşyaları, geliri dernek amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere, müzayede veya teklif almak suretiyle satışa çıkarır. Yine derneğin ekonomik değerini yitirmiş veya yetersiz olan araç, gereç, bina tesis, arsa v.s mal ve kıymetlerini, ilgili mevzuat hükümlerine göre satar, paraya çevirir, yerine yenisini alır veya gelirini dernek amacı doğrultusunda harcar. Sahip olduğu veya olacağı gayrimenkulleri kendisi kullanmadığı, işletmediği zamanlarda, uzun veya kısa süreli olarak, belli bir ücret karşılığında başka kurum, kuruluş veya kişilere kiralar, kullanma ve işletme hakkını devreder. Bu kurum veya kuruluşa dernek amacı doğrultusunda faaliyet göstermesi şartıyla kullanma ve işletme hakkını geçici olarak bedelsiz verebilir.

I-) Gönüllülerden yararlanma:

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı yurt içi ve yurt dışındaki tüm faaliyetlerde gönüllülerden yararlanabilir. Belirlediği gönüllülere yurt içinde ve yurt dışında eğitim aldırır, seminerler düzenler. Dernek faaliyetleri ile ilgili gönüllü alt birimleri ve komisyonlar kurar. Dernek herhangi bir konuda bu komisyonları görevlendirir, yapacakları işle ilgili yetkiler verir. Bunların yapacakları işler ve yetkilerini düzenleyen bir yönetmelik hazırlar.

Gönüllülere ücret ödenmez ancak gönüllülerin yaptığı iş ve hizmetlerin yol, barınma, konaklama vb. masraflarını karşılar.

J ) Gıda Bankacılığı.

İlgili Kanun, Kanun hükmünde kararname ve Yönetmelikler çerçevesinde gıda bankacılığı yapar. ( İhtiyaç sahibi yoksullukla mücadele eden aileler için gıda, giyim, yakacak ve temizlik maddelerini gıda bankacılığı kapsamında şartlı bağış olarak teslim alır ve ilgili kesimlere bağış olarak teslim eder ) ve ülkemiz içinde ve dışında kurulmuş gıda bankalarının faaliyetlerinin koordinasyonu, planlanması, etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlama alanında faaliyet gösterir.

MADDE 5: DERNEĞİN KURUCULARI

MADDE 6: DERNEK AMBLEMİ

İlk Yönetim Kurulu toplantısında amblem tasarımı üzerinde karar verilecektir.

İKİNCİ BÖLÜM

ÜYELİK, FAHRİ ÜYELİK, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE 7: DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA , ÇIKARILMA ŞARTI VE ŞEKİLLERİ, ÜYELİK TÜRLERİ

a-) Asli Üyelik :

Asli üye, fiil ehliyetine sahip bulunan gerçek ve tüzel kişilerden, dernek tüzüğünde belirtilen hükümleri kabullenmiş olup derneğe yapmış olduğu üye olma başvurusu kabul edilmiş olanlardır. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatı, en geç 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlar. Ret halinde gerekçe gösterilmesi gerekmez. Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz. Hiç kimse derneği kendisinin ya da bir başkasının üyeliğinin kabulüne zorlayamaz.

b-) Gönüllü Üyelik :

Dernek, amaç ve çalışma konularına büyük ölçüde hizmet etmiş veya edeceğine inanılan kişiler 

yönetim kurulunun vereceği karar ile gönüllü üye ünvanını almaya hak kazanırlar. Ayrıca derneğe maddi ve manevi yardımı bulunanlara yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik ünvanı verilebilir. Gönüllü üyeler ve onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilirler fakat oy kullanamazlar. Gönüllü üyeler isterlerse aidat ödeyebilirler.

MADDE 8: ÜYELİK HAKLARI

a-) Şahsa sıkı biçimde bağlı olan üyelik hakkı, bölünemez ve devredilemez.

b-) Hiç kimse, derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir.

c-) Üyeler ayrım gözetilmeksizin, eşit haklara sahiptir.

d-) Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Oylar bizzat kullanılır.

e-) Gönüllü üyeler dilerlerse aidat ve bağışta bulunabilirler. Ancak gönüllü üyelerin oy hakları ve yönetim kuruluna girme hakları yoktur.

MADDE 9: ÜYELİKTEN ÇIKMA

Üyelikten çıkma, yönetim kuruluna verilecek yazılı bir çıkma beyanı ile gerçekleşir. Çıkan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek malvarlığına verdiği bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur.

MADDE 10: ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

a-) Derneklere üye olma hakkını yitirmek.

b-) Ana tüzük hükümleri ile dernek yönetmeliklerine aykırı davranmak.

c-) En az bir yıllık aidatını ödememek.

d-) Hakkında süresiz üyelikten çıkarılma cezası verilmek.

e-) Üyelik formunda doğru beyanda bulunmamak.

f-) Tüzük ve yönetmeliklere göre, verilen görevleri yerine getirmemek.

g-) Kanunlara, dernek tüzüğüne aykırı ve derneğin amacına zarar verici hareketlerde bulunmak veya derneğin aleyhine çalışmak.

h-) Kanunlarda sayılan yüz kızartıcı suç işlemek, bu suçlardan hüküm almak.

ı-)İki yıl üst üste genel kurula katılmamak..

j-) Dernek sırlarını ifşa etmek ve dernek aleyhinde faaliyette bulunmak..

Yukarıda sayılan sebeplere dayanarak üyeler, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernek üyeliğinden çıkarılanların yapılacak ilk genel kurul toplantısında itiraz hakları vardır. Bu konudaki genel kurul kararları kesindir. Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkarılanlar, önceden derneğe yapmış oldukları yardım ve aidatları geri isteyemezler.

MADDE 11: ÜYELİĞİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ

a)Üyenin ölümü veya gaipliği,

b)Üye olmak için öngörülen kanuni ve fiili şartların ortadan kalkması,

c) erneğin tasfiyesi ve tasfiye işlemi tamamlanması halinde üyelik kendiliğinden ortadan kalkar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL MERKEZ, ŞUBE, TEŞKİLAT VE ORGANLARI

BİRİNCİ KISIM

MADDE 12: MERKEZ DERNEK ORGANLARI

a-) Merkez Genel Kurulu.

b-) Merkez Yönetim Kurulu. 

c-) Merkez Denetim Kurulu.

Dernek başka organlar da kurabilir. Ancak Genel Kurul ve Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri bu organlara devredilemez.

İKİNCİ KISIM

MADDE 13: MERKEZ GENEL KURUL VE TEŞKİLİ

Dernek Merkez Genel Kurulu, merkez genel kurul asli üyeleri ile şubelerin asli üyelerinden oluşur. Onursal ve gönüllü üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir, teklif ve temennilerde bulunabilirler, ancak oy hakları yoktur.

Genel Merkez Genel Kurulu tüm asli üyelerin katılımıyla teşkil eder.

MADDE 14: GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI

a) Olağan toplantı:

Merkez Genel Kurulu üç yılda bir ŞUBAT ayında, Yönetim kurulu tarafından belirlenen yerde olağan toplantısını yapar.

b) Olağanüstü toplantı:

Merkez yönetim veya merkez denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya  merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine genel kurul olağanüstü olarak yönetim kurulunun belirlediği yerde toplanır.

Genel kurul toplantıya Merkez Yönetim Kurulunca çağrılır. Merkez denetleme kurulunun veya merkez genel kurul üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulunu bir ay içerisinde toplantıya çağırmazsa denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine, mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 15: ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin bir listesini düzenler.

Genel kurula katılacak üyeleri, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi, günlük mahalli bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırır.

Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi günden az, altmış günden çok olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden  çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

MADDE 16: TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin, yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda, yeter sayı sağlanmazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları Asil üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 17: TOPLANTI  USULÜ

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.    

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel Kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim edilmesinden sorumludur.

MADDE 18: DERNEK MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

a-) Dernek organlarının seçilmesi.

b-) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

c-) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının, bilançonun ve gelir gider hesaplarının görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

d-) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

e-) Derneğin gayesini gerçekleştirmek için,gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların

satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi.

f-)  Derneğin federasyona katılması veya ayrılması.

g-)  Derneğin feshedilmesi.

h-) Gerekli görülen yerlerde derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim kuruluna yetki verilmesi.

i-)  Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

ÜÇÜNCÜ KISIM

MADDE 19: MERKEZ YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ

Yönetim kurulu, genel kurul tarafından, üç sene müddetle vazife görmek üzere, dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen Yedi asıl ve Yedi yedek üyeden oluşur  

Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse, genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birisinin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinin her biri mahalli sulh hakiminden genel kurul toplantısı yaptırılmasını isteyebilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonra ilk toplantısında bir yönetim kurulu başkanı, bir yönetim kurulu başkan yardımcısı, yönetim kurulu sekreteri, bir sayman seçer. Çalışma usulünü tespit eder.

Derneği, yönetim kurulu başkanı temsil eder; bulunmadığı zaman onu temsilen yönetim kurulu başkan yardımcısı bulunur.

Yönetim kurulu en az ayda bir toplanır ve gerektiğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Kararlar, oy çokluğu ile alınır. Mazeretsiz üst üste üç toplantıya gelmeyen yönetim kurulu üyesi müstafi sayılır. Yönetim kurulu müstafi üyenin yerine yedek üyelerden birini çağırır.

MADDE 20:MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREV ve YETKİLERİ

a) Tüzükte yazılı gaye ve mevzuların gerçekleştirilmesine çalışmak, genel kurul kararlarını yerine getirmek.

b) Derneği idare ve temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerine veya üçüncü şahıslara yetki vermek. Yönetim kurulu dernek üyeleri arasından veya ücretli olarak dışarıdan bir genel sekreter, bir genel müdür, genel müdür yardımcısı, derneğin ihtiyacı olan yeteri kadar birim amiri atayabilir. Yönetim kurulunun diğer üyeleri, belirlenecek konu ve

görevlere göre görevlendirilir.

c) Dernek üyeleri arasından veya ücretli olarak atanan genel sekreterin çalışma usül ve esaslarını tayin ve tespit etmek.

d) Derneğin, gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, genel merkez bütçesinden bütçe 

planlamaları doğrultusunda, şubelere gerekli aktarmaları yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

e) Mer’î mevzuat, tüzük hükümleri ve genel kurul kararlarına uygun olarak gayrimenkul alım satımı, her türlü tasarruf ve iltizamî muameleler, istikraz, ipotek ve benzeri işler ile her türlü taahhüt ve sarfiyat işlemlerini yapmak.

f) Derneğin mülkiyet ve zilyedinde bulunan gayrimenkuller ve nakit ile değerlendirilebilecek her türlü menkul mal ve

hakların tamamı veya bir kısmını genel kurulun vereceği yetki ile değerlendirmek.

g) Dernek, gayesinin gerçekleştirilmesi ve yürütülmesi için komisyonlar kurmak ve platformlar oluşturmak.

h) Dernek, leh ve aleyhindeki anlaşmazlık ve davalarda sulh olmak, ibra ve davadan feragatta bulunmak.

i)  Dernek faaliyetlerini düzenleyen yönetmelikler hazırlamak.

j)  Derneğin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçiler ile danışmanları atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.

k) Genel kurulun vereceği yetki doğrultusunda gerekli görülen yerlerde dernek şubelerinin açılmasını sağlamak ve bu

şube kurucularına yetki vermek.

l) Gerektiğinde şube genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağırmak.

m) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü yerlerde temsilcilik açmak ve temsilci atamak.

n) Aidat ve bağış toplamak için yetki belgesi düzenlemek, ilgilisine vermek.

o) Dernek amaçları doğrultusunda platform oluşturmak.

p) Yasa tüzük ve yönetmeliklerin kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

DÖRDÜNCÜ KISIM

MADDE 21: MERKEZ DENETLEME KURULU TEŞKİLİ

Merkez Denetleme Kurulu üç sene müddetle, genel kurul adına derneğin muamele ve hesaplarını teftiş ve kontrol etmek üzere dernek üyeleri arasından gizli oyla seçilen, 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan seçer, çalışma usul ve programını kararlaştırır. Süresi dolan denetçilerin tekrar seçilmesi mümkündür.

MADDE 22: MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

Denetim kurulu derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

MADDE 23: MERKEZ GENEL KURUL SONUÇLARI BİLDİRİMİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi (EK- 3) ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.Bu bildirime aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her

sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

c) Genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerde bulunan dernekler tarafından iki suret olarak verilir.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 24: DERNEĞİN GELİRLERİ

a) Giriş ve üye aidatı,

b) Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenecek piyangolar, sergiler, kermesler, temsiller, konserler, sempozyumlar,

konferanslar, spor yarışmaları, takvim, ajanda, kimlik belgesi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

d) Derneğe ait işletmelerden gelecek paylar,

e) Bağışlanan ve vasiyet edilen her türlü mal ve hakların vasiyet şartlarına göre kullanılması kiraya verilmesi veya

devredilmesinden elde edilen gelirler,

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak, toplanacak bağış ve yardımlar,

g) Her türlü nakdi ve ayni yardımlar,

h) Derneğin dış ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alması, (mülki idare

amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartı ile olur)

i)  Diğer gelirler,

MADDE 25: ÜYELİK AİDATLARI

Üye giriş aidatları ile yıllık aidatlarının miktar ve ödeme şekillerini belirlemeye Genel Merkez Yönetim Kurulu yetkilidir. Bir yıl içerisinde bir defadan fazla aidat artışı yapılamaz.

MADDE 26: GELİR VE GİDERLERDE USÜL

Dernek yıl içinde elde ettiği gelirinin en az % 70’ini amaçları doğrultusunda kullanır. Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak dernekler, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için Gider Makbuzu (DerneklerYönetmeliği-EK-13)düzenlerler.

Dernekler tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi (Dernekler Yönetmeliği -EK- 14) ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneklere yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise Ayni Bağış Alındı Belgesi (Dernekler Yönetmeliği -EK- 15) ile kabul edilir.

Acil harcamaları karşılamak için derneğin kasasında yönetim kurulunun belirleyeceği miktarda para bulundurulur. Derneğe ait hesaptan para çekmek için Yönetim kurulu başkanının münferit para çekme limiti yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu limitin üzerinde ki miktarlarda, iki kişinin imzasının bulunması şarttır. 

Para değerinde olan menkul kıymetler hakkında aynı hükümler uygulanır. Derneğin hesap dönemi 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasıdır.  Dernek muhasebesi bilanço esasına göre veya işletme esasına göre tutulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

MADDE 27: TUTULACAK DEFTERLER

a) Karar Defteri:

Yönetim kurulunu kararları tarih ve numara sırasıyla, bu deftere yazılır ve kararların altı, başkan ve üyelerce     imzalanır.

b) Üye Kayıt Defteri:

Dernek üyeliğine girenlerin; kimlikleri, giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları yazılır.

c) Evrak Kayıt Defteri:

Gelen ve giden evrak tarih ve numarasıyla bu deftere yazılır.

d) Alındı Belgesi Kayıt Defteri:

Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edilenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

e) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri:

Bu, defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

f) işletme defteri ve Demirbaş defteri. 

ALTINCI BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 28: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Tüzük değişikliği Genel Kurul Kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’üdür. Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 29: DERNEĞİN FESHİ ve SONUÇLARI

Genel kurulda, derneğin feshine karar verilebilmesi için üyelerin en az üçte ikisinin toplantıya katılması ve katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshine karar alınması gerekir. Birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmazsa toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda katılan üyelerin, üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verilebilir. Derneğin feshi, yönetim kurulu tarafından 30 gün içinde, mahallin en büyük mülki amirliğine bir yazı ile bildirilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında tasfiye halinde “CAN VEREN ELLER DERNEĞİ (YAŞADER)” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir.

Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar, genel kurulun kararı doğrultusunda dernek gayesine en uygun dernek veya vakfa bırakılır.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

YEDİNCİ BÖLÜM

MADDE 30: DERNEK ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİ

Genel Kurulun gerekli gördüğü yerlerde ve Yönetim Kuruluna vereceği yetki doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

MADDE 31: ŞUBE AÇMA

Genel kuruldan şube açmak için yetki alındıktan sonra Merkez Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişinin imzaladığı iki adet kuruluş bildirimini (Ek-2) ve ilgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki dernek tüzüğü, kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi, geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi ve kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi, kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu karar 

fotokopisi eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine vererek müracaat edilir. İlk organlar, kurucular tarafından teşkil olunur. Şubelerin yetki ve sorumlulukları ile faaliyet alanları ve çalışma şartları ‘’Genel Merkez Yönetim Kurulu’’ tarafından tanzim edilecek ‘’Yönetmelik, genelge ve talimatlarla’’ düzenlenir.

MADDE 32: ŞUBE ORGANLARI

Şube Genel Kurulu.

Şube Yönetim Kurulu.

Şube Denetleme Kurulu.

MADDE 33: ŞUBE ORGANLARININ GÖREV VE YETKİLERİ

a-) Şube Genel Kurulu :

Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı asil üyelerden genel kurula katılma hakkını haiz olanlardan müteşekkildir. Şube genel kurulu – Can Veren Eller Derneği (Yaşader) tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre hareket eder. Dernek tüzüğündeki amaçları gerçekleştirmek üzere merkezin yaptığı iş ve faaliyetlerde bulunur. Şube genel kurulunun Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce yapılmış olması zorunludur. Şube genel kurulları şube sınırları içinde ve derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda şu yetkilere sahiptirler;

a-1 Geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporunu, denetçilerin denetim raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini görüşüp gerekirse onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek.

a-2 Gelecek çalışma dönemi yönetim kurulu çalışma programını, bütçe yönetmeliğini ve gelir gider çizelgelerini görüşüp onaylamak.

a-3 Şube yönetim ve denetim kurulları asil ve yedek üyelerini seçmek.

a-4 Mevzuatta ve tüzükte genel kurulca yapılması bildirilen diğer görevleri yerine getirmek .

b-) Şube Yönetim Kurulu :

Genel kurulca gizli oyla seçilen 5 asli ve 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve muhasip seçer. 

Dernek üyeleri arasından veya dışarıdan ücretli bir Şube Müdürü atayabilir. Şube yönetim kurulu, şubenin icra organıdır. Yönetim Kurulu aslî üyelikleri için,  üç yılda bir Aralık ayında  seçim yapılır. 

Çalışma usül ve esasları yönünden, görev bölümü, toplantı şekli, karar nisabı, boşalan üyeliğin doldurulması, şubeyi temsil ve yetki hususlarında – Can Veren Eller Derneği (Yaşader) tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

Yönetim kurullarının temsil, idare, tasarruf, ilzam yetkileri yalnız şubeye münhasır olup, derneği bağlayıcı muamele yapılamaz.

Müessese kurmak, gayrimenkul alım satımı, bağış, ipotek ve benzeri muameleler; inşaat, gelecek yıllara sârî taahhütler, dava takip, feragat, kabul, sulh ve ibra için Merkez Genel Kurulunda alınacak kararlar doğrultusunda şube genel kurulunun alacağı kararı ile yapılır. Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun, mevzuata, dernek tüzük ve yönetmeliklerine aykırı olmayan tavsiyelerini dikkate alır.

Bütçe tasarıları, merkez genel kurul toplantısının yapıldığı aydan iki ay evvel Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir ve Merkez Yönetim Kurulunca tasvip veya tâdil edilen hâli ile genel kurula sunulur. Dernekler kanununa, dernek tüzüğü ve yönetmeliklere göre tutulan defterler, alınan makbuz, fatura ve sair belgeler saklanıp teftiş ve kontrole hazır bulundurulur.

Faaliyetlerine son verilen şubelerin mal varlıkları, defterleri ve sair evrakı dernek genel merkezine zimmetle devir ve teslim edilir. Genel merkezin her türlü malûmat talepleri şubelerce derhal karşılanır. Dernek genel merkezince alınan kararlarla ilgili işlerin şube sınırları içinde uygulanmasını temin eder. Genel kurul raporlarını otuz gün içinde ilgili mercilere verir ve hepsinden birer adet dernek merkezine yollar.

c-) Şube Denetleme Kurulu :

Genel Kurulca seçilen üç aslî ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme kurulu üyeleri, kendi başkanlarını seçer, çalışma usul ve esasları yönünden – Can Veren Eller Derneği (Yaşader)  tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder. tüzüğünde belirtilen kurallara göre hareket eder.

MADDE 34: ŞUBELERİN MERKEZ GENEL KURULUNDA TEMSİLİ

Merkez genel kurul toplantılarına şubede kayıtlı tüm üyeler katılır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

MADDE 35: DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

MADDE 36: BORÇLANMA USULÜ VE HARCAMALAR

Dernek, amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanabilir. Bu borçlanma kredili mal alma ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi gayr-ı menkul alımı ve nakit borçlanma olarak da yapılabilir. Ancak bu tür borçlanma derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

ONUNCU BÖLÜM

MADDE 37: HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte, hüküm bulunmayan durumlarda dernekler kanunu hükümleri, medeni kanun hükümleri ile diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

ONBİRİNCİ BÖLÜM

MADDE 38: ŞUBENİN SORUMLULUK ALANI VE DERNEK GENEL MERKEZİ İLE İLİŞKİLERİ

Şubenin çalışma coğrafyası, genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Şube, kuruluş, çalışma, uygulama, karar ve yürütme ile mali konularda genel Merkez Yönetim Kurulunun denetimine tabidir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, şube genel kurulu ile yönetim kurulunun yasalara, dernek ana tüzük ve şube yönetmelik hükümlerine aykırı bulduğu kararlarını gözden geçirilip uygun kararlar alınmasını önerebilir. Anılan şube kurullarının eski kararlarında direnmeleri durumunda kesin kararı almaya genel Merkez Genel Kurulu yetkilidir.

Genel Merkez Genel Kurul kararı ile Şube yönetim kurulunu feshedebilir. Şube Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini görevden alabilir ve yerine seçim yapabilir. Seçilenler, görevden alınanların görev sürelerini tamamlar.