KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Can Veren Eller Derneği, savaş ve benzeri sebeplerle ülkesinden ayrılan veya açlıktan ve yoksulluktan etkilenen toplulukların, güçlenmeleri ve temel ihtiyaçları ile haklarına ulaşabilmeleri için destekleyen bağımsız, tarafsız ve öyargısız bir insani yardım platformudur. Çalışma alanlarımız; koruma, sosyo-ekonomik destek, temiz suya erişim, temel ihtiyaçlar, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel hak ve hizmetlere erişimdir. Dernek hizmetlerimizin merkezinde çocuklar yer almaktadır. Can Veren Eller Derneği 2019 yılında kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı nezdinde resmi olarak kayıtlıdır. 

Can Veren Eller Derneği olarak, kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğine büyük önem veriyor ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gerekli çabayı gösteriyoruz. Bu çerçevede, Veri Sorumlusu sıfatıyla Derneğimiz, mevzuata uygun, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde talep ettiğimiz ve bizlerle paylaşmış olduğunuz, ad-soyad, cinsiyet, yaş, doğum tarihi, doğum yeri, yasal temsilci adı-soyadı, kimlik numarası, uyruk, telefon numarası, adres, medeni durum, iş ve maddi durum, hane halkı bilgileri, eğitim durumu, mesken bilgileri, yasal statü ve sağlık durumu gibi  kişisel verilerinizi açık rızanız dahilinde; kaydedecek, depolayacak, muhafaza edecek, yedekleyebilecek, kanunun öngördüğü hallerde veya açık rızanız dahilinde yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişiler ve kurumlarla paylaşılabilecek ve kanunda sayılan sair şekillerde işleyebilecektir. 

Hakkınızdaki bilgilerin mevzuattaki istisnai haller dışında gizli tutulacağını bilginize sunarız. Derneğimize başvurarak Kanun’un 11. Maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, açık rızanızdan istediğiniz zaman vazgeçme, kısmen veya tamamen aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanuna uygun şekilde silinmesini veya yok edilmesini isteme, aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini haklarına sahipsiniz.